101/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ»