102/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»