11/01/2016 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

11/01/2016 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
Προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για κάθε ομάδα των προς παροχή συντηρήσεων ξεχωριστά για τις «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού 55.596,00 € με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου.
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Π142/2015 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών την 11/01/2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 έως 11.30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 21/12/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

Ανακοίνωση 23/12/2015:

Μετατίθεται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 514/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, ο Χρόνος διεξαγωγής του Πρόχειρου διαγωνισμού που αφοράν την «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων υπηρεσιών του Δήμου» για την Δευτέρα 11/01/2016 και ώρα 11.00 έως 11.30 προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, λόγω αποφυγή πιθανών δυσχερειών που θα ανακύψουν στην έκδοση πιστοποιητικών από διαφόρους φορείς, δεδομένου ότι προκειμένου να εκδοθούν θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του νέου έτους.

<!–