11/04/2018 Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων

11/04/2018 Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την   «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων» προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την 11 / 04 /2018 και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 10/04/2018 και έως ώρα 14:00

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 26/03/2018.

30/03/2018: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
 
Εκ παραδρομής αναγράφεται στη σελ. 49 (Παράρτημα Ε’ : Έντυπο οικονομικής προσφοράς) Ομάδα Α – (Μηχανήματα Έργου) – «1. Φορτηγό τετραξονικό, ανατρεπόμενο Δ.Χ. ωφέλιμου φορτίου 15tn και άνω», αντί του ορθού «1. Φορτηγό τετραξονικό, ανατρεπόμενο Ι.Χ. ωφέλιμου φορτίου 15tn και άνω», το οποίο ζητείται στο Παράρτημα Β’ : «Ειδικοί όροι διαγωνισμού».
Παρ’ όλα αυτά θα γίνουν δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς στο Παράρτημα Ε’ «Έντυπο οικονομικής προσφοράς», αρκεί να συνοδεύονται από μία υποσημείωση ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα αφορά
Φ.Ι.Χ. όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης.

<!–