11/06/2018 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

11/06/2018 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

a

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω Εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη 75/2018 με καταληκτική ημερομηνία έως την 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

<!–

–>