11/07/2017 Ανακοίνωση ΣOX 2/2017

11/07/2017 Ανακοίνωση ΣOX 2/2017

Aνάρτηση της υπ’ αριθμ.25915/14-06-2017 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα(11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκώνέναντι αντιτίμουτου Δήμου μας.
 
Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 12-07-2017 και λήγει την 21-07-2017.

<!–