11/07/2017 Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2017, 2018 και 2019

11/07/2017 Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2017, 2018 και 2019

a

Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2017, 2018 και 2019
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π80/17 μελέτη για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017,2018,&2019» συνολικού προϋπολογισμού 24.799,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση,
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 18/7/2017 και ώρα 12.00 μ. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/7/2017  και ώρα 12.00 μ. μ. σε Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης .
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
 
1.      Η Μελέτη Π80/2017.
2.      Έντυπο υποβολής προσφοράς.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a