11/08/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2010

11/08/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2010

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 24194/21-05-2010 ανακοίνωσης για τη σύναψη μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ Ιλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου.

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την12-08-2010 και λήγει την 21-08-2010.

<!–