118/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε κατά της υπ΄αριθ. 100/2020 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

118/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε κατά της υπ΄αριθ. 100/2020 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

118/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε κατά της υπ΄αριθ. 100/2020 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»