12/01/2011 Απόφαση 10/2011

12/01/2011 Απόφαση 10/2011

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες: 
 
1.    Την εποπτεία της Δ/νσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας.
2.    Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας από το εργατοτεχνικό προσωπικό (την εργασία κατά τις απογευματινές ώρες – Κυριακές – Αργίες) και την κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της ως άνω Διεύθυνσης.
3.    Την μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
4.    Την ευθύνη ετοιμότητας και αποδοτικής λειτουργίας της επιτροπής ΠΣΕΑ στην οποία θα προΐσταται.
5.    Την εποπτεία των λαϊκών αγορών και πανηγύρεων του Δήμου μας και την εφαρμογή των μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία τους.
6.    Την συνυπογραφή μετά του διευθυντού των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
7.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
          Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>