12/01/2011 Απόφαση 8/2011

12/01/2011 Απόφαση 8/2011

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αυγουλά Ευάγγελο του Γεωργίου και του μεταβιβάζουμε:
 
1.    Την ευθύνη οργάνωσης και εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου.
2.    Τις αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου.
3.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
          Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>