12/01/2011 Απόφαση 9/2011

12/01/2011 Απόφαση 9/2011

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία το Δημοτικό Σύμβουλο κΑλεξόπουλο Βασίλειο του Δημητρίου και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:  
   
1.    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
2.    Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας από το εργατοτεχνικό προσωπικό και την κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της ως άνω Διεύθυνσης.
3.    Την συνυπογραφή μετά του διευθυντού των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
4.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
          Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>