12/01/2016 Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2016

12/01/2016 Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2016», προϋπολογισμού 23.490,00 επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % 5.402,70    για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου.
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Π 139/2015 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την 12 Ιανουαρίου 2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 έως 11.30  π.μ.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 21/12/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη και την Διακήρυξη του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

23/12/2015-Ανακοίνωση:
 
Μετατίθεται,
λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 513/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, ο Χρόνος διεξαγωγής του Πρόχειρου διαγωνισμού που αφοράν την υπηρεσία «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του  Δήμου Ιλίου 2016» για την Τρίτη 12/01/2016 και ώρα 11.00 έως 11.30 προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, λόγω αποφυγή πιθανών δυσχερειών που θα ανακύψουν στην έκδοση πιστοποιητικών από διαφόρους φορείς, δεδομένου ότι προκειμένου να εκδοθούν θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του νέου έτους. 

<!–