12/04/2019 Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου

12/04/2019 Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου

a

Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π38/19 μελέτη για την “Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου” συνολικού προϋπολογισμού 13.716,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 18/04/19 ώρα 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48-50 (1ος όροφος).

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019, φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της Κ.Μ. Π38/2019.

<!–