12/05/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/05/2017

12/05/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/05/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η  Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Λήψη απόφασης για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2017a
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 348/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa
3. Παράταση ή μη της προθεσμίας παράδοσης των υλικών της αριθμ. πρωτ. 16782/24.04.2017 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμουa
4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 992,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Θεατρική παράσταση “Εκκλησιάζουσες” στο Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στις 08.07.2017a
5. Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – Παροχή γεύματος στα μέλη της Θεατρικής Ομάδας  του Κορινθιακού Θεάτρου “Βασίλης Ρώτας”»a
6. Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – Παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»a
7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.a
8. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στις ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ και ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., βάσει των Α3777, Α3778/2017 αποφάσεων του 9ου τμήματος του ΜονΔΠρΑθ. και επαναβεβαίωση των συνολικών οφειλών στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης»a
 
Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017a
10. Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΕΟΥ και ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2103Γ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
11. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
12. Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του Δήμου Ιλίου
13. Λήψη απόφασης για διαγραφή από το «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων»

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
14. Μίσθωση οικήματος για στέγαση των επιμορφωτικών δράσεων (κεραμικής και αγιογραφίας) του Δήμου Ιλίουa
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

15. Ορισμός Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2017a
  
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
16. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
 
Ζ. ΓΕΝΙΚΑ
 
17. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
18. Συζήτηση για καθιέρωση δημόσιας εορτής

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/05/2017: ΑΝΑΒΟΛΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 22-05-2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 18.05.2017 και ώρα 20.30 αναβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 του Εσωτερικού Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου, διότι σήμερα 18.05.2017 ψηφίζονται στη Βουλή επώδυνα μέτρα (4ο μνημόνιο) για το σύνολο της κοινωνίας και αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέφρασαν την επιθυμία συμμετοχής στα συλλαλητήρια έξω από τη Βουλή, καθιστώντας αδύνατη την απαρτία του Δ.Σ.

Για τον λόγο αυτό το προγραμματισθέν για τις 18.05.2017 Δ.Σ. προσδιορίζεται για τη Δευτέρα 22.05.2017 και ώρα 20.30, με τα ίδια θέματα της υπ’ αριθμ. 20249/12.05.2017 ημερήσιας διάταξης.

<!–

12/05/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/05/2017