12/09/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2014 – ΔΕ Χοροδιδασκάλων

12/09/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2014 – ΔΕ Χοροδιδασκάλων

Πρακτικό ανάρτησης αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης-βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ Χοροδιδασκάλων βάσει υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 ανακοίνωσης για τη σύναψη μίσθωσης έργου κατόπιν της υπ’αριθμ. 10508/2014 απόφασης του ΑΣΕΠ.

<!–