12/09/2017 Ανακοίνωση ΣOX 3/2017

12/09/2017 Ανακοίνωση ΣOX 3/2017

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 27439/21-06-2017 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας.

Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 13-09-2017 και λήγει την 22-09-2017.

<!–