12/10/2017 Απόφαση Δημάρχου 570/2017

12/10/2017 Απόφαση Δημάρχου 570/2017

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Έχοντας υπόψη
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση –Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση –Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
 7. Την υπ’ αριθμ. 212/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών καθώς και την υπ. αριθμ. 58198/21511/21-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΞ3ΟΡ1Κ-6ΣΨ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 8. Την υπ’ αριθμ. 213/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών καθώς και την υπ. αριθμ. 58199/21512/25-07-2017 (ΑΔΑ: 78ΗΙΟΡ1Κ-2ΜΟ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Την υπ. αρ. 40796/20-09-17 (ΑΔΑ: ΩΘΖ0ΩΕΒ-ΟΔΟ) ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού.
 10. Τα κριτήρια επιλογής που ελήφθησαν υπόψη, ήτοι: τα τυπικά προσόντα, η σχετική προϋπηρεσία και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση.
 11.  Τους πίνακες καταγραφής υποψηφίων που συνέταξε η τριμελής ομάδα εργασίας του Δήμου όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 221/14398/30-03-16 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου.
 12. Την υπ’ αριθμ. 552/43543/06-10-17 απόφαση Δημάρχου Ιλίου σχετικά με την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ριων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) δύο μηνών.
 13. Την υπ’ αριθ. 43731/09-10-17 Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης της ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από την θέση ΥΕ Καθαριστριών πριν την ανάληψη υπηρεσίας της.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προσλαμβάνουμε την κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) δύο μηνών από 10/10/2017 έως και 09/12/2017 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών.

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1.      ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 2.000,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6041.0002 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ του Τμήματος Αθλητισμού” στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 20.000,00 € και ποσού 500,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6054.0001 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του τμήματος Αθλητισμού’’ στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 30.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017.

<!–

–>