12/11/2019 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου

12/11/2019 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογισμού πενήντα μία χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ  και σαράντα επτά λεπτών (51.072,47 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 12/11/2019 και ώρα 10:00 έως 10:30  στο Δημαρχείο Ιλίου 3ος όροφος, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών είτε για την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 29/10/2019.

Διευκρίνιση Αρ. Πρωτ. 54696-4/11/2019
Σας γνωστοποιούμε ότι όσον αφορά τον παρόντα διαγωνισμό (ΚΜ: Π85/2019) με τίτλο : «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου» και συγκεκριμένα για τα είδη με α.α 279 TALOS επενδεδυμένη Φ15*1 (χαλκοσωλήνα) ή ισοδύναμο αυτού και 280 TALOS επενδεδυμένη Φ16*1 (χαλκοσωλήνα) ή ισοδύναμο αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της διακήρυξης, διευκρινίζουμε ότι έχουν εκ παραδρομής περιγραφεί ως «χαλκοσωλήνες ψυκτικών εφαρμογών», ενώ πρόκειται για «χαλκοσωλήνες υδραυλικών εφαρμογών»

<!–