120/2020 – Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»