120/2020 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

120/2020 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών