122/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

122/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»