123/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»