124/2020 – Σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου Ιλίου