126/2020 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθ. 323/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής