127/2020 – Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού λόγω COVID-19