13/01/2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/460Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 438/1-9-2008 τ. ΑΣΕΠ)

13/01/2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/460Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 438/1-9-2008 τ. ΑΣΕΠ)

Αναρτήθηκαν στις 13/01/2009 τα προσωρινά αποτελέσματα της ανωτέρω Προκήρυξης του Δήμου Ιλίου για πλήρωση 58 θέσεων μονίμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους (14/01/2009 έως και 23/01/2009). Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

 

Δείτε τους πίνακες διοριστέωνa

 

Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

 

<!–

–>

13/01/2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/460Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 438/1-9-2008 τ. ΑΣΕΠ)