13/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2017

13/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/01/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η  Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1.  Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 22.12.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ»a
2.  Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 5.000,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς στο Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ιλίουa
3.  Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Ιλίουa
 
Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
4.  Λήψη απόφασης για τη δημιουργία 2 Δημοτικών Πάρκων Σκύλων στο Δήμο Ιλίουa
5.  Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΥΡΟΝΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΥΡΟΝΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1175 επί των οδών Κυπαρισσίας και Ηροδότου κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητώνa
6.  Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης και αποδοχής του τρόπου της χρηματοδότησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»a
7.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ» Α.Μ. ΟΙΚ 4/2013a
8.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η2/11a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
9.  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότηταςa
10.  Έγκριση έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού Οδοντιατρείου στο πλαίσιο των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου μαςa
11.  Παράταση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας και συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου ως συμπράττοντα φορέα στο Πρόγραμμα «ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», με τίτλο έργου «ΙΛΙΟΝ Στήριξη»a
12.  Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Κ.Ε.Θ.Ε.Α. Δήμου Ιλίουa
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 
13.  Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία της αίθουσας του Καλλιτεχνικού Καφενείου του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ιλίουa
 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ

  
14.  Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Μέλος της Επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Ν. 1337/83 για τα έτη 2017 – 2018
15.  Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & τους αναπληρωτές τους & 1 Πολ. Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο για τα έτη 2017 – 2018
16.  Ορισμός μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για τα έτη 2017 – 2018
17.  Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & 1 Τεχνικό Δημοτικό Υπάλληλο, για τα έτη 2017 – 2018
18.  Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων για τα έτη 2017 – 2018
19.  Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων του Δήμου μας για τα έτη 2017 – 2018
20.  Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ για τα έτη 2017 – 2018
21.  Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων & Κοινοτήτων για την καταμέτρηση και την εκτίμηση ακινήτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τα έτη 2017 – 2018
22.  Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τμήματος κινητών πραγμάτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρο της Επιτροπής για τα έτη 2017 – 2018
23.  Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΑΤΕ», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
24.  Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κ. Καραγεώργου Χρήστο του Δημητρίου, που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
25.  Λήψη απόφασης για έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με τον Κανονισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–