13/03/2017 Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α

13/03/2017 Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α» προϋπολογισμού 149.978,00€ (εκατό σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π07/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του υπό προμήθεια ειδους.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 07/03/2017.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 13/03/2017 και ώρα 15:00:00
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 15/02/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης ,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επισκεφτείτε τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ή 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

09/03/2017 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι στο Μέρος I, του παραρτήματος ΣΤ, Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. (σελ. 54 της με αριθμ. πρωτ. 6513/15-02-2017 διακήρυξης) εκ παραδρομής μνημονεύονται:
1.     CPV 45223210-1 αντί του ορθού 44112100-9
2.    «Η σύμβαση αναφέρεται σε έργο» αντί του ορθού «η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια»   

<!–