13/03/2018 Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών

13/03/2018 Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών

a

Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών
Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την διενέργεια της υπηρεσίας «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών».
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη Κ.Μ.: 29/2018 έως την 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
           Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016 δημόσια και παρουσία σας την 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 11.05 π.μ στο Δημαρχείο, 2Ος όροφος, δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
            Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 
          Για  την  άσκηση  ένστασης  κατά  της  πρόσκλησης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5) ημέρες   πριν   από   την  καταληκτική   ημερομηνία  υποβολής προσφορών.  Η  ένσταση υποβάλλεται ενώπιον   της   αναθέτουσας   αρχής, η   οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με τα οριζόμενα  και στο άρθρο 221,  εντός  προθεσμίας δέκα (10)  ημερών,  μετά   την  άπρακτη  πάροδο  της  οποίας  τεκμαίρεται η απόρριψη  της  ένστασης. Για   το  παραδεκτό  της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,  η  καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου   ποσού   ίσου  με το ένα τοις εκατό (1%)  επί της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.   Το  παράβολο  αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο.
           Το  παράβολο επιστρέφεται  με   πράξη  της   αναθέτουσας  αρχής,  αν   η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το   αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

<!–