13/03/2019 Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

13/03/2019 Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

a

Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π37/2019 μελέτη για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 4.576,50 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής.
 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20/03/19 ώρα 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας,  πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά τον χρόνο υποβολής προσφοράς.

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 37/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–