13/04/2017 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017

13/04/2017 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
επαναδιακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017» προϋπολογισμού 65.220,44 € ( εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π59/2017 τροποποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 27/04/2017 και ώρα από 10:00πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22. 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/04/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–