13/06/2017 Ανάθεση εργασίας ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου

13/06/2017 Ανάθεση εργασίας ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου

a

Ανάθεση εργασίας ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη 99/2017 με καταληκτική ημερομηνία εως την Τρίτη  20-06-2017  και  ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια ημέρα, και ώρα  δηλ. Τρίτη 20-06-2017  και ώρα 11.00
           
           
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Η με ΚΜ 99/2017

<!–