13/06/2017 Προμήθεια ηλιακών κάδων μικροαπορριμμάτων με συμπιεστή

13/06/2017 Προμήθεια ηλιακών κάδων μικροαπορριμμάτων με συμπιεστή

a

Προμήθεια ηλιακών κάδων μικροαπορριμμάτων με συμπιεστή
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη 94/2017 με καταληκτική ημερομηνία εως την Δευτέρα 19-06-2017  και  ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν Δευτέρα 19-06-2017 και ώρα 10.00
            
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η με ΚΜ 94/2017

<!–

–>