13/07/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17

13/07/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
διακηρύσσει
 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΕΡΓ. Δ1/17.
 
Εκτιμώμενης αξίας  161.290,29 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
 
καλεί
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48-50 3ος όροφος στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις  13/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 21/06/2017.

11/7/2017 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Εκ παραδρομής, στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας αναγράφεται ο λανθασμένος τίτλος «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ. Ε2/15» αντί του ορθού « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/17»
Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνουν δεκτά τα έντυπα των Οικονομικών Προσφορών όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

<!–