13/08/2015 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις –Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2015»

13/08/2015 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις –Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2015»

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προς παροχή υπηρεσίας που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις –Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2015», προϋπολογισμού 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για κάθε εκδήλωση ανά ομάδα ή ομάδα εκδηλώσεων ή το σύνολο τους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Καλλιτεχνικό Καφενείο Αγίου Φανουρίου 99,2ος όροφος της Δ/νσης Πολιτισμού, την 13/08/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 έως 11:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 10/08/2015.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–