13/09/2019 Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2019

13/09/2019 Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2019

a

Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2019
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π118/2019 μελέτη για την «Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών, έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού 4.596,93 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
 
Προσφορές που θα υποβληθούν και δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, θα απορρίπτονται. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους όρους της μελέτης.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 18/09/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από τη μελέτη (άρθρο 10 της με ΚΜ118/2019 Μελέτης)
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
  1. Η Μελέτη 118/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–