13/09/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/09/2019

13/09/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/09/2019

Σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Σεπτεμβρίου 2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2019a
 2. Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’  Τριμήνου του έτους 2019a
 3. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου έναντι Τραπεζικών Ιδρυμάτωνa
 4. Λήψη απόφασης για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019a
 5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιώνa

Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 2129Α (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) για την καταβολή αποζημίωσης των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσηςa
 2. Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ με Κ.Α. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2097 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 3. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗΣ, ΤΖΕΡΕΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΤΖΕΡΕΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ και ΤΖΕΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται επί της οδού ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 – Ο.Τ. 2110- περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 4. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 και της με ριθμ. 1814/2018 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κάστρου Υμηττού – Φλέβας στο Ο.Τ. 2149Α (Κ.Χ.) περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 5. Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπανών από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 6. Λήψη απόφασης για ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 7. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/17a
 8. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18a
 9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΡΔ. Γ2/18a
 10. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16a

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 

 1. Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Ιλίουa

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 269/17 Απόφασης Δ.Σ.a

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Ιλίου και Π.Π.Π.Α. – Η ΜΗΤΕΡΑa

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ιλίουa
 2. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
 3. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
 4. Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Μέλος της Επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Ν. 1337/83, για τα έτη 2019 – 2021
 5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & τους αναπληρωτές τους & 1 Πολ. Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο, για τα έτη 2019 – 2021
 6. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & 1 Τεχνικό Δημοτικό Υπάλληλο, για τα έτη 2019 – 2021
 7. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων & Κοινοτήτων για την καταμέτρηση και την εκτίμηση ακινήτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τα έτη 2019 – 2021
 8. Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τμήματος κινητών πραγμάτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρο της Επιτροπής, για τα έτη 2019 – 2021
 9. Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων του Δήμου μας, για τα έτη 2019 – 2021
 10. Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ, για τα έτη 2019 – 2021
 11. Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού «ΦΑΕΘΩΝ»
 12. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 246 & 271 του N. 3463/2006 και την παρ. 12 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010
 13. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου
 14. Εκλογή μελών για το Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–