13/12/2013 Δελτίο Τύπου: Ξεκίνησαν τα αγροτικά προγράμματα κατάρτισης στον Δήμο Ιλίου

13/12/2013 Δελτίο Τύπου: Ξεκίνησαν τα αγροτικά προγράμματα κατάρτισης στον Δήμο Ιλίου

Στοχεύοντας στη δημιουργία δειξόδου από την ανεργία σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Δήμος Ιλίου υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης με ιδίους πόρους, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ”, δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν 120 συμπολίτες μας σε σεμινάρια με θέματα που αφορούν την παραγωγική διαδικασία όπως, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, καλλιέργεια υπαίθριων κηπευτικών, μελισσοκομία και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ήδη τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος προγραμμάτων κατάρτισης που αφορά τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι επόμενοι κύκλοι θεματικών σεμιναρίων που θα ολοκληρωθούν τέλος Φεβρουαρίου 2014.

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές, περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, στοχεύοντας στο να βοηθήσουν τους άνεργους, αλλά και όσους ενδιαφέρονται, ιδιαίτερα τους νέους, να απασχοληθούν με τη γη και να μάθουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, είτε για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, είτε για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα ως κύριο επάγγελμα.

13/12/2013 Δελτίο Τύπου: Ξεκίνησαν τα αγροτικά προγράμματα κατάρτισης στον Δήμο Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a