13/12/2016 Βελτίωση – Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου ΕΡΓ. Ζ2/16

13/12/2016 Βελτίωση – Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου ΕΡΓ. Ζ2/16

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Του Δήμου ΕΡΓ. Ζ2/16
 
Εκτιμώμενης αξίας  74.400,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 13/12/2016 ημέρα Τρίτη .
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 01/12/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού και το Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–