13/12/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/12/2019

13/12/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/12/2019

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                             
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019a
 2. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμωνa
 3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορώνa
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017a
 5. Λήψη απόφασης πρόωρης λύσης μίσθωσης ακινήτωνa

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασηςa

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Καταβολή δικαστικών εξόδων: 1)βάσει της Π.Α. 18/2009 & της με αριθ. 1814/2018 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, 2) βάσει της Π.Α. 17/2009 & της με αριθ. 1683/2018 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνώνa
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης προς το «AutoMotoIKTEO» τύπου Π-73 ή Π-72 στο Δήμο Ιλίουa
 3. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση (χωρίς διαγωνισμό), απευθείας αγορά ακινήτων από το Δήμο Ιλίου και συγκεκριμένα των χαρακτηρισμένων ακινήτων ως «Πολύκεντρο Μουσικής & Τεχνών» στο Ο.Τ. 90 σύμφωνα με το ΦΕΚ 442ΑΑΠ/2009 επί των οδών Νέστορος, Χρυσηϊδος & Πάριδοςa
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/17a
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19.07.2019a
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19.07.2019a
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/18»a
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18»a
 9. Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιλίουa
 10. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 

 1. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Ιλίου κατά το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019a
 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής, του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 (ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018) αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτώνa

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία η μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
Ζ.  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 1. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση  (Άρθρο 22 παρ. 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)a
 2. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας «ΕΥΔΑΠ»a

 
Η.  ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Έγκριση πίστωσης ποσού 91.467,59 € που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςa

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–