133/2020 – Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου