134/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021»

134/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021»