135/2020 – Έγκριση παράτασης κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία Σπηλιώτης Α.Ε για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»