136/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμήθειας