136/2020 – Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης