137/2020 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση διαφόρων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου»