14/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για πρόσληψη (1) ατόμου ΤΕ Ηθοποιών

14/01/2016 Ανάρτηση ανακοίνωσης για πρόσληψη (1) ατόμου ΤΕ Ηθοποιών

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 1776/14-01-2016 ανακοίνωσης του Δήμου μας, , με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία πρόσληψης, με σκοπό την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού
 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 15/01/16 και λήγει την 21/01/16.

<!–

–>