14/02/2011 Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου

14/02/2011 Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου

Συγκροτούμε στο Δήμο Ιλίου Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από (6) έξι μέλη – υπαλλήλους.
 
Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
 
Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
 
Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:
 
1.    Λιατήρη Μαρία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Συντονίστρια, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2030122 e-mail: mliatiri@ilion.gra), με αναπληρώτρια την Σαγματοπούλου Ευαγγελία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού,  (τηλ. 213 2030105 e-mail: e.sagmatop@ilion.gr) a
2.    Ζουμπουλίδης Γεώργιος, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2030185 e-mail: gzouboulidis@ilion.gra)  με αναπληρώτρια την Μαγκλάρα Δήμητρα του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η-Υ, (τηλ. 213 2030134 e-mail: dmagklara@ilion.gr) a
3.    Τσίκκη Αικατερίνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2030132 e-mail: katerina.tsikki@ilion.gra), με αναπληρωτή τον Γκιάστα Βασίλειο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (τηλ. 213 2030134 e-mail: v.giastas@ilion.gr). a
4.    Αλειφέρη Χρυσούλα, υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Δομικών Έργων, Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2030184 e-mail: xaliferi@ilion.gra), με αναπληρώτρια την Καρούση Ελευθερία ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού (τηλ. 213 2030186 e-mail: ekarousi@ilion.gr). a
5.    Μιχαηλίδης Συμεών, υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2030179 e-mail: proteas2@gmail.coma), με αναπληρώτρια την Μπαγούλη Αστέρω του κλάδου ΔΕ Διοικητικού (τηλ. 213 2030112 e-mail: abagouli@ilion.gr).         a
6.    Αμπατζής Δημήτριος, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2030106 e-mail: dabatzis@ilion.gra), με αναπληρώτρια την Παπάζογλου Αναστασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού (τηλ. 213 2030017 e-mail: apapazoglou@ilion.gr). a
 
Τη συνολική εποπτεία του έργου της ΟΔΕ θα ασκεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ. Ευάγγελος Αυγουλάς.

<!–

–>