14/02/2019 Προμήθεια στεφανιών για διάφορες Εκδηλώσεις – Δεξιώσεις Εθνικές ή Τοπικές Εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019

14/02/2019 Προμήθεια στεφανιών για διάφορες Εκδηλώσεις – Δεξιώσεις Εθνικές ή Τοπικές Εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019

a

Προμήθεια στεφανιών για διάφορες Εκδηλώσεις – Δεξιώσεις Εθνικές ή Τοπικές Εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π18/2019 μελέτη για την «προμήθεια στεφανιών για διάφορες Εκδηλώσεις – Δεξιώσεις Εθνικές ή Τοπικές Εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019» συνολικού προϋπολογισμού 2.802,40 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών. Προσφορές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη της ομάδας θα απορρίπτονται.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 18/02/19 ώρα 10:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 2019 σε χώρο εντός του Δημαρχείου Ιλίου.

 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/02/2019 και ώρα 11:00  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 18/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–